دسته‌بندی نشده

تلفن همراه

انواع موبایل در تهران

کارکردهای تلفن همراه پخش انواع موبایل  در تهران

الف)انواع موبایل در تهران اعمال سلیقه شخصی در استفاده از تلفن همراه: چنانکه جدول شماره 1 نشان می‌دهد9/37 درصد پاسخگویان یکی از زنگ‌های گوشی را به عنوان زنگ تماس های خود انتخاب کرده‌اند. و6/38 نیز بخشی از موسیقی بی کلام مورد علاقه شان را به عنوان زنگ برگزیده‌اند و 3/8 نیز بخشی از ترانه مورد علاقه شان را انتخاب کرده‌اند .3/5 نیز از زنگی شبیه به صدای زنگ تلفن ثابت برای تماس های خود بهره می‌گیرند و 1/9درصد همیشه گوشی شان را روی ویبره (بدون صدا) قرار می‌دهند و 8/0درصد نیز با استفاده از امکانات گوشی خودشان زنگی ساخته‌اند. مجموعا به نظر می‌رسد که 88 درصد دارندگان تلفن همراه که معمولا گوشی شان را روی ویبره قرار نمی‌دهند بر اساس سلیقه شخصی موسیقی،زنگ یا ترانه ای را انتخاب می‌کنند و تفاوت معنی داری بین پاسخگویان زن و مرد در انتخاب زنگ مشاهده نمی‌شود.

جدول شماره 1: انتخاب زنگ گوشی بر اساس جنسیت

مجموع

جنسیت

زنگ گوشی

مرد

زن

37.1

36.3

37.9

یکی از زنگ های گالری گوشی

38.3

37.9

38.6

بخشی از موسیقی بی کلام معروف

8.2

8.1

8.3

بخشی از یک ترانه

0.8

0.8

0.8

خودم ساخته ام

3.9

2.4

5.3

زنگ تلفن ثابت

11.7

14.5

9.1

همیشه روی ویبره است

100

100

100

مجموع

0.696

معنی داری

چنانکه جدول شماره 2 نشان می‌دهد 23 درصد دارندگان تلفن همراه هیچ تصویری به عنوان پس زمینه گوشی انتخاب نکرده‌اند و باقی فراوانی ها به تفکیک جنسیت از قرار زیر است؛ 5/14 درصد عکسی از یک منظره طبیعی را برگزیده‌اند، 4/18 درصد یکی از عکس‌های گالری گوشی، 2/10 درصد عکس یکی از اعضای خانواده، 4/9 درصد عکسی که خودشان از جایی گرفته‌اند، 1/3 درصد عکس یک دختر، 7/2 درصد عکسی از عروسک یا حیوانات، 2 درصد نیز عکس خودشان را گذاشته‌اند. 15 درصد پاسخگویان نیز گزینه سایر را انتخاب کرده‌اند.انواع موبایل در تهران

.

انواع موبایل در تهران

تنوع انتخاب ها کاملا آشکار است و تفاوت معنی‌داری بین جنسیت دارندگان مشاهده نمی‌شود.

 

جدول شماره 2: انتخاب پس زمینه گوشی بر اساس جنسیت

مجموع

جنسیت

عکس پس زمینه گوشی

مرد

زن

0.2

1.5

2.4

عکس خودم

10.2

12.1

8.1

عکس یکی از اعضای خانواده ام

0.8

0.8

0.8

عکس یکی از دوستانم

3.1

4.5

1.6

یک دختر fashion

0.4

0.8

0.0

یک پسر

14.5

17.4

11.3

منظره

9.4

6.1

12.9

عکسی که خودم با گوشی از جایی گرفتم

18.4

11.4

25.8

یکی از عکس های گالری گوشی

2.7

1.5

4.0

عروسک یا حیوانات

23.4

28.8

17.7

صفحه سفید

15.2

15.2

15.3

سایر

100

100

100

مجموع

0.022

معنی داری

ب) در دسترس بودن فرد برای همگان از طریق تلفن همراه:  چنانکه جدول شماره 3 نشان می‌دهد 83 درصد پاسخگویان با این جمله که تلفن همراه سبب شده است تا از این طریق همیشه در دسترس باشم موافق بوده‌اند (3/82 درصد زنان پاسخگو و 7/83 درصد مردان)، 13 درصد نظری نداشته‌اند و 7 درصد مخالف بوده‌اند.

جدول شماره 3: در دسترس دیگران بودن به وسیله تلفن همراه بر حسب جنسیت

تلفن همراه  باعث میشود همیشه در دسترس دیگران باشم

 

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

مجموع

مرد

83.7

7.8

8.5

51.0

زن

82.3

8.9

8.9

49.0

مجموع

83.0

8.3

8.7

100

معنی داری

0.942

ج) احساس امنیت: 8/57 درصد پاسخگویان (8/73 درصد زنان و 6/42 درصد مردان) با این جمله که داشتن تلفن همراه منجر به افزایش حس امنیت آنها می‌شود موافق بوده‌اند، 3/22 درصد نظری نداشته‌اند و 9/19 درصد (8/9 درصد زنان و 5/29 درصد مردان) مخالف بوده‌اند. که تفاوت معنی داری بین دارندگان زن و مرد دیده می‌شود که اهمیت امنیت به عنوان کارکرد استفاده از تلفن همراه برای زنان را بیش از مردان نشان می‌دهد(جدول شماره4).انواع موبایل در تهران

جدول شماره 4: احساس امنیت کاربران از داشتن تلفن همراه

با داشتن تلفن همراه احساس امنیت میکنم

 

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

مجموع

مرد

42.6

27.9

29.5

51.4

زن

73.8

16.4

9.8

48.6

مجموع

57.8

22.3

19.9

100

معنی داری

000/0

 

د) خبر کردن دیگران هنگام احساس خطر: 6/86 درصد موافق بوده‌اند (7/87 زن و 5/85 مرد)، 9/8 بی نظر بوده‌اند و 5/4 هم مخالف بوده‌اند که تفاوت معنی داری بین زنان و مردان دارنده تلفن همراه از این نظر مشاهده نشده است(جدول شماره 5).

جدول شماره 5: استفاده از موبایل هنگام احساس خطر بر حسب جنسیت

 

هر جا اتفاقی برایم بیفتد که احساس خطر بکنم،  سریعا از طریق موبایل میتوانم به دیگران  خبر دهم

 

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

مجموع

مرد

85.5

8.9

5.6

50.4

زن

87.7

9.0

3.3

49.6

مجموع

86.8

8.9

4.5

100

معنی داری

0.668

 

ﻫ) پایگاه اجتماعی: 6/51 درصد با اینکه تلفن همراه نشان دهنده پایگاه و شخصیت اجتماعی‌شان است مخالف بوده‌اند (6/49 درصد زن و 5/53 مرد)، 8/22 درصد نسبت به این کارکرد بی‌نظر بوده‌اند و 6/25 درصد موافق بوده‌اند (9/28 زن و 5/22 مرد) (جدول شماره6)

جدول شماره 6: تلفن همراه به عنوان نماد  پایگاه اجتماعی بر حسب جنسیت

 

داشتن موبایل بخشی از شخصیت اجتماعی من است

 

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

مجموع

مرد

22.5

24.0

53.5

51.6

زن

28.9

21.5

49.6

48.4

مجموع

25.6

22.8

51.6

100.0

معنی داری

0.503

 

و) هماهنگی امور روزانه از طریق تلفن همراه: 64 در صد موافق بوده‌اند(5/65 درصد زنان و 5/62 مرد)،23 درصد بی نظر و 13 درصد هم مخالف بوده‌اند. علاوه بر این در سوال جداگانه ای از پاسخگویان پرسیده شده بود که آیا از دفترچه یاد داشت (ریمایندر )تلفن همراه برای یادآوری امور  روزانه استفاده می‌کنند که 46 درصد پاسخگویان گاهی از آن استفاده می‌کنند ،21 درصد همیشه و 31 درصد نیز از آن استفاده نمی‌کنند(جدول شماره 7).

جدول شماره7: هماهنگی امور روزانه با استفاده از تلفن همراه بر حسب جنسیت

 

با استفاده از گوشی موبایلم  به راحتی میتوانم برنامههایم را  هماهنگ کنم.

 

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

مجموع

مرد

62.5

24.2

13.3

51.8

زن

65.5

21.8

12.6

48.2

مجموع

64.0

23.1

13.0

100

معنی داری

0.878

ز) سرگرم بودن با گوشی در هر زمان و هر مکان: 9/36درصد با این جمله که تلفن همراه اوقات تنهایی‌شان را با ارسال گاه و بی‌گاه و بدون بهانه (غیر ضروری) پیام به دیگران و بازی پر می‌کند موافق بوده‌اند ( 8/37 درصد مرد و1/36 درصد زن ) 3/29 درصد نظری نداشته‌اند و 7/33 درصد نیز مخالف بوده‌اند(جدول شماره 8).

جدول شماره 8 : سرگرم بودن با گوشی  در هر زمان و هر مکان  بر حسب جنسیت

از اینکه همیشه چه با برقراری تماس یا ارسال sms و یا بازی و عکسانداختن  میتوانم  با گوشیام  سرگرم باشم،

 احساس خوشایندی دارم.

 

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

مجموع

مرد

37.8

25.5

37.0

51.0

زن

36.1

33.6

30.3

49.0

مجموع

36.9

29.3

33.7

100

معنی داری

0.305

        

یافته های جدول 9 نیز بیان دقیق تر و جزیی تر تفاوت نظر زنان و مردان در باره هر یک از کارکردهای شش گانه تلفن همراه است.

 

جدول شماره 9: کارکردهای تلفن همراه بر حسب جنسیت دارندگان

سرگرم بودن با موبایل از طریق ارسال پیام کوتاه یا بازی با گوشی

 

نشاندهنده پایگاه اجتماعی

 

هماهنگ کردن برنامههای روزانه

 

امنیت

 

مطلع کردن دیگران هنگام احساس  خطر

 

در دسترس بودن

 

 

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

37%

30.3%

53.5%

49.6%

13.3%

12.6%

29.5%

9.8%

5.6%

٪3.3

5/8

9/8

مخالفم

 

25.2%

33.6%

24%

21.5%

24.2%

21.8%

27.9%

16.4%

8.9%

9%

8/7

9/8

نظری ندارم

 

37.8%

36.1%

22.5%

28.9%

62.5%

65.5%

42.6%

73.8 %

85.5%

87.7%

7/83

3/82

موافقم

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

مجموع

 

305/0

503/.

878/0

000/0

668/0

942/0

معنیداری

انواع موبایل در تهران احساس امنیت

از دیگر سو بنا بر تحقیقات ( لینگ و یتری، 1999 و 2000)؛ لینگ( 2004) و کمبل( 2007) گاهی برخی از تکنولوژی‌ها موجب می‌شود در افراد احساس امنیت به وجود آید؛ یعنی احساس آزادی از در خطر بودن و آسیب دیدن. داده‌های کمی ‌و کیفی این پژوهش نشان می‌دهد که تلفن همراه همان قدر احساس امنیت برای کسانی که بیماری های مزمن دارند، ایجاد می‌کند که برای افرادی که در موقعیت‌های نامعلوم و نامشخص قرار می‌گیرند.

         این مطلب نیز در میان پاسخ‌دهندگان این تحقیق شایع بود که اظهار کنند تلفن همراه، نوعی بیمه است. جنبه دیگری که به احساس امنیت مربوط می‌شود را نیز می‌توان در استفاده نمادین از تلفن همراه جستجو کرد. بسیاری از زنان می‌گویند حرف زدن با تلفن همراه- حتی به طور نمایشی- وقتی به تنهایی در جایی خلوت در حال عبور و مرور هستند، نشان می‌دهد آنها تنها نیستند و آن لحظات کسی با آن ها همراهی کرده و احساس ایمنی و آرامش به ایشان دست می‌دهد و همچنین موجب می‌شود دیگران نیز تصور نکنند آنها زنان تنهایی هستند که در حال حاضر نمی‌توانند با کسی ارتباط برقرار کنند.

اوکسامان و روتیانن(2002:

 

بیشتر بدانیم انواع موبایل در تهران

25) مطرح می‌کنند که در زندگی روزانه خانواده‌ها، تلفن همراه، خطی امن بین فرزند و والدین تشکیل می‌دهد. ارتباطات موبایلی فرزند – والدین از نظر کمی‌خیلی مهم نیست، بلکه فرصتی است برای تماسی که ارزشمند است. والدین به جنبه امنیت استفاده و خرید تلفن همراه تاکید می‌کنند. تضمین امنیت بچه‌ها مهم‌ترین دلیلی بود که برای گرفتن تلفن همراه برای بچه ها ذکر شد.

         اغلب والدین به برقراری تماس با فرزندانشان احساس نیاز می‌کنند، خصوصا وقتی که ارتباطات چهره‌به‌چهره ناممکن است. این فرصت برای تماس به وسیله تلفن همراه ممکن شده است که حس امنیت را تقویت می‌کند: هر عضو خانواده که یک موبایل همراهش دارد، این آگاهی را به وجود می‌آورد که در هر موقعیت از دیگران تنها به‌اندازه یک تماس تلفنی دور است. تلفن  همراه به عنوان سرمایه‌ای کوچک برای امنیت بچه‌ها در نظر گرفته می‌شود.

ادامه مطلب

تلفن‌های همراه در نقش محافظان نمادین نیز ظاهر می‌شوند (لاسن‏،‏2002ب: 27). آنها به پیاده‌سازی استراتژی کاربرانشان کمک می‌کنند تا بتوانند از حداقل فضای خصوصی خود دفاع کنند و از حق بی‌توجهی مدنی در مکان‌های پرجمعیتی که در آنها افراد غریبه‌ای حضور دارند، که بالقوه مزاحم تلقی می‌شوند، لذت ببرند (هادون،2000 و کوپر، 2000). چنان که گافمن نیز اشاره می‌کند، زنان به‌خصوص در اغلب مواقع علاقه ندارند که خودشان را در محیط‌های عمومی تنها نشان دهند. اینکه آنها با هیچ‌کس در ارتباط نیستند از دو جنبه برای آنها پیامد دارد: اول آنکه تصویر بدی از موقعیت اجتماعی‌شان به‌دست می دهد و دیگر که آنها را در موقعیت حمایت‌نشده‌ای قرار می‌دهد که مردان دیگر می‌توانند از آن سوءاستفاده کنند. برای کاهش این تبعات تلفن همراه همواره وسیله مفیدی بوده است، زیرا این پیام را منتقل می‌کند که اگر چه من در اینجا تنها به نظر می‌آیم، ولی تنها نیستم و همچنان در تنظیمات اجتماعی خودم قرار دارم (پلانت،2000 ).

کارکردهای  انواع موبایل در تهران و تفاوتهای جنسیتی

در مورد تاثیر جنسیت بر روی نحوه استفاده زنان و مردان از تلفن همراه عمده تحقیقات مربوط به چند دهه اخیر است و تعداد آنها نسبت به رسانه‌های ارتباطی دیگر کمتر است. یکی از تحقیقات انجام شده مقاله گسر است، با عنوان  «آیا دختران بیشتر به تلفن همراه اعتیاد دارند؟». در این مقاله به بعضی از الگوهای جنسیتی در کاربرد موبایل پرداخته شده است.

 

نکته مهم انواع موبایل در تهران

به نظر او، در کنار افزایش کمی استفاده از موبایل در بین دو جنس، تفاوت های جنسیتی در نحوه کاربرد و انگیزه‌های استفاده از موبایل وجود دارد. مردان بیشتر به گسترش ارتباطات خود از طریق موبایل گرایش دارند، در حالی که زنان  ارتباطات خود را از طریق موبایل به افرادی که آنها را بیشتر می‌شناسند، مثل اعضای خانواده، محدود می‌کنند.

زنان از تلفن همراه بیشتر برای فرستادن پیام کوتاه استفاده می‌کنند (توانایی ارتباطی نوشتاری)، اما مردان  بیشتر از توانایی‌های تکنیکی موبایل استفاده می‌کنند. نتایج کار او نشان می‌دهد موبایل برای دختران بیشتر وسیله ارتباطات شخصی است، اما پسران بیشتر بر کارکردهای آن به عنوان یک ابزار  تاکید می‌کنند، مثلا  افزایش تحرک شخصی. زنان امروز کمتر اشکال ارتباط رودررو را ترجیح می‌دهند چون پیام کوتاه راهی ایده‌آل است برای آغاز تماس با جنس دیگر، که صمیمیت و فاصله را همزمان دارد.

         بنا بر یافته‌های گسر و همچنین آنچه به عنوان کارکردهای تلفن همراه چون مادری از راه دور، مد، احساس امنیت، خودهماهنگی و… یاد شد، می‌توان  کارکردهای تلفن همراه را با رویکردی به تفاوت‌های جنسیتی کاربران در جامعه ایرانی بررسی کرد. مقاله حاضر، با انجام پیمایشی آنلاین، تفاوت این کارکردها را بررسی کرده است.

بحث و نتیجهگیری

مقاله حاضر تلاش کرد تا بر مبنای پژوهش‌های انجام گرفته در دیگر کشورهای دنیا، ضمن مطمح نظر قرار دادن کاربردهای تلفن همراه، کارکردهای آن را برای کاربران ایرانی بررسی کند.

اینکه آیا تلفن همراه در ایران هم به عنوان وسیله تامین امنیت، خودابرازی، نشان‌دهنده پایگاه اجتماعی و… دانسته می‌‌شود یا نه؟ نتایج نشان داد که در ایران هم تلفن همراه صرف‌نظر از کاربرد ارتباطی نیازهای دیگری را تامین می‌کند و برای کاربرانش که در هرزمان و هرمکان امکان برقراری ارتباط با دیگران را دارند، وسیله‌ای برای اعمال و نمایان ساختن سلایق شخصی در انتخاب مدل، مارک، زنگ و حتی پس‌زمینه تصویر گوشی است. علاوه بر اینکه در دسترس بودن دائمی‌آنان را برای همگان ایجاد می‌کند، حس ایمن بودن از خطرات و امکان برقراری ارتباط در هرلحظه از زمان برای خبر کردن دیگران را نیز تامین می‌کند، اما به زعم دارندگان مورد مطالعه نشانگر  شخصیت اجتماعی آنان نیست.

یافته ها:

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که کاربران ایرانی تلفن همراه کارکردهایی را از تلفن همراه انتظار دارند، ازجمله:

  • ·         نیاز به امنیت و آرامش (در سایه در دسترس بودن): یافته‌ها نشان دادند که در دسترس بودن و امکان برقراری ارتباط در هر شرایطی، چنانکه پژوهش‌های دیگر نقاط دنیا نیز نشان می‌دهد، مهم‌ترین دلیل استفاده از تلفن همراه بوده است. علاوه بر این، حس امنیت ناشی از داشتن تلفن همراه و خبرگیری و خبررسانی فردی در زمان احساس خطر نیز از سوی پاسخ‌گویان تایید شده است.
  • ·         نیاز به تعلق‌خاطر داشتن: تسهیل دوستی و برقراری ارتباط با دیگران (خانواده،دوستان،همکاران و…)؛ که تلفن همراه به عنوان ابزار ارتباطی، به واسطه مکالمه و هم ارسال پیام بی‌هیچ محدودیت زمانی و مکانی، ارتباط را همیشه برقرار می‌کند.
  •  

ادامه مطلب انواع موبایل در تهران

  • نیاز به عزت‌نفس و خود‌ابرازی: افراد نیاز به پایداری، جایگاه ثابت، سطح بالایی از خوداحترامی ‌و احترام از جانب دیگران برای احساس رضایت، اعتماد به نفس و ارزشمند بودن دارند؛ موبایل در این مقطع، از سویی استقلال مالی را نشان می‌دهد و از سویی دیگر نیز گستره گسترده تعاملی افراد را. وقتی موبایلی در جمعی زنگ می‌خورد یا صدای دریافت پیامی‌شنیده می‌شود، بی‌شک در تماس بودن افراد با دیگرانی خارج از این جمع نمایش داده می‌شود و وقتی این امر تکرار می‌شود، گویی حس مهم بودن برای دیگران به جمع اطرافیان( از اعضای خانواده و مهمانان یک جمع فامیلی گرفته تا سرنشینان تاکسی و اتوبوس) القا می‌شود. به‌رغم این  پاسخ‌گویان با این جمله که موبایل نشان‌دهنده شخصیت اجتماعی آنان است( پرستیژ اجتماعی) مخالف بوده‌اند.

سلایق:

 با این‌همه اعمال سلیقه شخصی در انتخاب رنگ، مارک، مدل گوشی، زنگ و تصویر پس‌زمینه نشان می‌دهد که افراد بر اساس سلیقه شخصی خود عمل می‌کنند و به راحتی می‌توانند علائق و سلایق خود را نشان دهند.

نتایج پژوهش حاضر، اگر چه نمونه آماری کوچکی از جامعه بزرگ دارندگان تلفن همراه در ایران است، می‌تواند مقدمه‌ای برای مطالعات بعدی در سطح ملی باشد.

 مطالعاتی که هم دربردارنده کاربردهای ارتباطی (نظیر اینکه تلفن همراه تا چه حد توانسته است ارتباطات معمول بین فردی را تسهیل، تحکیم و یا دچار تغییر کند و حتی چه ارتباطات تازه‌ای برای صاحبانش رقم زده است) و کاکردهای تلفن همراه (چنانکه در مقاله اشاره شد امنیت، مد، امتداد خود،خوداظهاری و…) برای کاربران ایرانی باشد و مجموعا فرهنگ مصرف این وسیله ارتباطی را که نقش مهمی‌در زندگی روزمره ما یافته است، آشکار می‌کند.انواع موبایل در تهران

استفاده از امکانات  انواع موبایل در تهران :

57 درصد مردان و 56 درصد زنانی که گوشی آنها امکان بلوتوث دارد از آن استفاده می‌کنند، 68 درصد مردان و 68 درصد زنان دارنده تلفن از دفترچه یادداشت گوشی برای یادآوری امور روزانه بهره می‌گیرند و به وسیله آن امور خود را هماهنگ می‌کنند. 67 درصد مردان و 63 درصد زنان دارنده تلفن از دوربین عکاسی گوشی برای عکاسی یا فیلم برداری استفاده می‌کنند که بیش از همه در مهمانی‌ها، اماکن عمومی‌، اماکن تاریخی بوده است و پس از آن گرفتن عکس از خود، خانواده و دو ستان، گردش روز تعطیل اداره و  کلاس درس در میان پاسخ‌ها مشاهده شده است. 54 درصد مردان دارنده تلفن همراه غیر از شماره تماس‌هایی که در گوشی با خود به همراه دارند دفتر چه تلفنی ندارند و 45 درصد زنان نیز. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *